O stowarzyszeniu

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki i Edukacji Seksualnej TUMA powstało w Starogardzie Gdańskim w 2012 roku.

 

Główne cele stowarzyszenia to:

 

1. Działanie na rzecz poszerzania i upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat seksualności oraz zdrowia seksualnego.

 

2.  Działanie na rzecz rozwoju nauki o seksualności człowieka.

 

 

3. Poszerzanie wiedzy na temat seksualności wśród instytucji i specjalistów różnych dziedzin oraz działanie na rzecz ich współpracy w ramach rozwiązywania problemów psychicznych i seksualnych.

 

 

4.    Aktywizacja społeczności lokalnych w obszarze rozwoju wiedzy i zdrowia seksualnego.

 

 

5. Przeciwdziałanie dyskryminacji, izolacji, segregacji w zakresie seksualności w szczególności ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność, stan zdrowia.

   

6.  Działanie na rzecz rozwoju świadomości społecznej na temat mniejszości seksualnych.

 

 

7. Kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób transseksualnych, interseksualnych, homoseksualnych.

 

8.  Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie obejmującym zapobieganie patologiom społecznych, a w szczególności przestępczości seksualnej.

 

9. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności przestępczości seksualnej skierowanej przeciwko dzieciom.

 

 

10. Promocji i organizacji wolontariatu.

 

 

11. Działalność wspomagająca szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

 

 

 

 

2013. Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki i Edukacji Seksualnej TUMA
By: Joomla Free Templates